Огласна табла: Обавештења и активности

Проф. Marshall Toman, професор америчке књижевности, држи радионицу Research methods in literature and film studies, која ће бити посебно корисна за писање и семинарских али и завршног мастер рада.

Радионица је у уторак 30.октобра, у 17 часова, учионица 19А.

23.10.2018.

Проф. др Владимиру Хедриху пријавили су се следећи кандидати:

Име и презиме Ниво студија Просек Соц. траума
Андријана Милетић мастер 9,80  НЕ
Ивана Максимовић основне 8,25  /
Џенис Реџеповић мастер 8,80  ДА
Светлана Цакић мастер 9,31  ДА
Филип Паунковић основне 7,73  /
Стојан Станковић основне 8,13 /

Плаћено место додељено је Светлани Цакић, будући да је на мастер студијама, да се слушала Социјалну трауму, те да има просек преко 9.

Подсећамо остале студенте да је у току конкурс нашег универзитета за плаћени Erasmus+ боравак у трајању од целог семестра на универзитету на ком се одржава ова конференција и да су добродошли да се пријаве: https://studenti.filfak.ni.ac.rs/oglasna-tabla/stipendije-krediti/item/672-konkurs-berlinskog-medjunarodnog-univerziteta-za-psihoanalizu

 

19.10.2018.

Пројекат Migration: Traume in Transition организује конференцију Dreams to Nightmares на тему психолошких аспеката актуелне мигрантске кризе. Конференција се одржава 1. децембра 2018. године у Берлину, Немачка.

Постоји једно финансирамо место за једног студента психологије за учешће на овој конференцији. Студент који буде одабран добија:

 • 275 EUR фиксно за путне трошкове
 • рефундацију трошкова смештаја за до 2 ноћења у цени до 60 EUR по ноћењу
 • 24 EUR по ноћењу за трошкове хране фиксно

Заинтересовани студенти треба да се јаве проф. др Владимиру Хедриху (), најкасније до 21. 10. 2018. године. Предност ће имати студенти који су одслушали или положили курс Социјална траума са мастер студија, као и студенти старијих година.

На основу члана 102. 103. и 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа на мастер академске студије
у школској 2018
/2019. години

1. Студенти уписани на мастер академске студије до 2015/2016. године, који нису завршили мастер студије, треба да поднесу молбу декану Факулета за упис и поново стицање статуса студента.
Подношење захтева за поновно стицање статуса студента обавиће се 22. 23. и 24. октобра у времену од 12 до 14 сати. Уз захтев студент подноси:

 • индекс
 • накнаду у износу од 10.000,оо динара за поновно стицање статуса студента, упис на нови студијски програм и признавање испита.

      Након доношења решења Декана Факултета о одобравању поновног стицања статуса студента, студент подноси следећа документа:

 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • две фотографије димензија 3,5 x 4,5
 • индекс (добија се у служби)
 • уплату за осигурање студената од 200,оо динара у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106
 • накнаду за упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,оо, али не више од 35.000,оо динара.
 • упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. 31. октобра и 01. новембра  2018. године.
 • Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се    прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.

2. Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2015/2016. и 2016/2017. године, продужава се рок за завршетак студија за још једну школску годину до 31.10.2019. године.
Студенти из тачке 2. ове одлуке приликом уписа плаћају накнаду за поновни упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,оо, али не више  од 35.000,оо динара.

3. Студенти уписани на мастер академске студија школске 2017/2018. године који у току школске 2017/2018. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.
Приликом подношења захтева за поновно стицање статуса студента, студент подноси:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1.316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара. Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец. Крајњи рок за измирење накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада. Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121028.
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
 • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу.

Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе из претходног периода неће моћи да регулишу статус у школској 2018/2019. години.

4. Поновни упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. октобра, 31. октобра и 1. новембра 2018. године.

5. Свечана подела индекса за студенте мастер студија уписаних у школску 2018/19. годину одржаће се 31.10.2018. године.

6. Настава за студенте мастер академских студија почиње 05.11.2018. године.

Студенти који су одслушали IV годину ОАС, којима је остао један или два неположена испита, или одбрана завршног рада, могу полагати испите у новембарском испитном року, предроку, у термину од 20-29.10.2018. године. Захтев за полагање и пријаву за испит могу преузети у Служби за наставу и студентска питања у периоду од 17-19.10.2018. године.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа у школску 2018
/2019. годину

1. Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а нису одслушали четврту годину, треба да поднесу захтев за прелазак на нови акредитовани студијски програм.
Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а одслушали су четврту годину, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму и правилима студија најкасније до краја школске 2018/2019. године, односно до 30. септембра 2019. године.

2. Студенти уписани у прву годину основних академских студија школске 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. године а нису дипломирали до 30. септембра 2018. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара, као и надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет.
Студенти четврте године уписани у прву годину основних академских студија школске 2014/2015. године који нису дипломирали до 30. септембра 2018. године, поново се уписују у четврту годину, у истом статусу у којем су били у претходној години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС 88/17, 72/18) тако што самофинансирајући студенти плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара. Надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет плаћају сви студенти без обзира на статус.

3. Студент који је у школској 2017/2018 години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

4. Студент који не оствари право из става 1. у школској 2018/2019. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
У статусу самофинасирајућих студената могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години.
Студент са инвалидитетом и студент уписан по афирмативној мери који је у школској 2017/2018 години остварио најмање 36 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета.
Студенти који студирају уз рад могу се уписати у школску 2018/2019. годину са остварених 30 ЕСПБ бодова у статусу самофинансирајућег студента. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.

5. Студенти који у школској 2017/2018. години нису остварили најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

6. Настава за студенте свих година основних студија почиње 09. октобра 2018. године. С обзиром на то да у наредном периоду треба да се обави рангирање и упис студената у школску 2018/2019. годину позивамо студенте да од 09. октобра крену са похађањем наставе да би могли уредно да извршавају предиспитне обавезе.

7. Упис на основне акдемске студије врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 09. до 26. октобра 2018. године.

За упис године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (у листи прилога)
 3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћује се до краја месеца за текући месец.
 4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.
 5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
  Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
  Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
  Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89, са позивом на број 74212102.
 6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106, са назнаком "за осигурање студената". Осигурање је обавезно за све студенте.

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ, УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 9.10.2018. ДО 15.10.2018. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ

СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ- ЛИСТА, И ТО У ПЕРИОДУ ОД 15.10.2018. ДО 26.10.2018. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ

Студенти факултета су у школској 2018/19. години осигурани преко осигуравајућег друштва "Генерали осигурање Србија" а.д.о. Београд.

Седиште осигуравајућег друштва у Нишу је у улици Николе Пашића бр. 36.

Контакт особе у осигуравајућем друштву:

 • Иван Митић, 064/82-82-015
 • Петар Виденовић, 064/82-82-059

На основу члана 94. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 88/17), члана 144. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), декан Филозофског факулета Универзитета у Нишу, дана 20.09.2018. године, донела је

О Д Л У К У
о организовању наставе у јесењем и пролећном
семестру школске 2018/2019. године

 

Јесењи семестар

1. Настава у јесењем семестру школске 2018/19. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу почиње у уторак, 9. октобра 2018. године, а завршава се у суботу, 19. јануара 2019. године.

2. Ненаставни, а радни дани, у јесењем семестру су петак, 9. новембар 2018. године, када се обележава и прославља Дан Факултета и субота, 10. новембар 2018, када се организује научни скуп Наука и савремени Универзитет 8.

3. Нерадни дани у току јесењег семестра, на основу Закона о државним и верским празницима су:

 • 12. новембар 2018. (понедељак), Дан примирја у Првом светском рату.
 • од 31. децембра до 7. јануара 2019. (први радни дан је уторак, 8. јануар 2019. године), Нова година и Божић - Новогодишњи и божићни празници.

4. У време новогодишњих и божићних празника неће се одржавати настава на Факултету, нити ће радити службе Факултета.

 

Пролећни семестар

1. Настава у пролећном семестру школске 2018/19. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, а завршава се у петак, 31. маја 2018. године.

2. Нерадни дани у току пролећног семестра, на основу Закона о државним и верским празницима су:

 • 15. и 16. фебруар 2019. (петак, субота), Сретење – Дан државности Србије.
 • 26, 27, 28. и 29. април 2019. (петак, субота, недеља, понедељак) Велики петак, Ускрс - Ускршњи празници.
 • 30. април, 1. и 2. мај 2019. (уторак, среда, четвртак) Празник рада – Првомајски празници.

3. У време ускршњих и првомајских празника и Дана државности неће се одржавати настава на Факултету, нити ће радити службе Факултета.

 

Испитни рокови

 • Јануарски: од 21. јануара до 14. фебруара 2019. године
 • Априлски: од 15. априла до 25. априла 2019. године
 • Јунски: од 03. јуна до 03. јула 2019. године
 • Септембарски: од 26. августа до 07. септембра 2019. године
 • Октобарски I: од 11. септембра до 21. септембра 2019. године
 • Октобарски II: од 25. септембра до 05. октобра 2019. године

На основу одобрења продеканице за наставу, проф. др Марине Матејевић, од 04.09.2018. године, студентима уписаним на мастер академске студије у школској 2017/2018. години, продужава се рок за одбрану мастер рада до 30. новембра 2018. године.

На основу потписаног Протокола о сарадњи, Филозофски факултет Универзитета у  Нишу, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, расписујe Конкурс за волонтирање студената.

Право учешћа на конкурсу имају :

Студенти IV године, апсолвенти, студенти мастер и докторских академских студија образовног профила /смера :

 • Два психолога
 • Један педагог

Критеријуми који ће бити узети у обзир:

 • Просек оцена,
 • Мотивисаност за волонтирање.

Пријаве се врше слањем кратке биографије/мотивационог писма на мејл .

За све додатне информације обратите се Весни Милутиновић на телефон 018 514-312 лок.197/мејл .

КОНКУРС ТРАЈЕ ДО 4. 9 . 2018.