Огласна табла: Обавештења и активности

За упис семестра студент подноси:

1. Индекс

2. Два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)

3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћује се до краја месеца за текући месец.

4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
Сви самофинансирајући студенти којима је продужен рок за исплату школарине до 30. септембра 2017. године неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе.
Уплата школарине односно накнаде за поновни упис, врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212102.

6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”. Осигурање је обавезно.

  • ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 11.10.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ
  • СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ- ЛИСТИ И ТО У ПЕРИОДУ ОД 16.10.2017. ДО 27.10.2017. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2017/18. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа у школску 2017
/2018. годину

1. Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а нису одслушали четврту годину, треба да поднесу захтев за прелазак на нови акредитовани студијски програм.
Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а одслушали су четврту годину, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму и правилима студија најкасније до краја школске 2017/2018. године, односно до 30. септембра 2018. године.

2. Студенти уписани у прву годину основних академских студија школске 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. године а нису дипломирали до 30. септембра 2017. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају 3.000,оо динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,оо динара, као и надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет.
Студенти четврте године уписани у прву годину основних академских студија школске  2013/2014. године који нису дипломирали до 30. септембра 2017. године, поново се уписују у четврту годину, у истом статусу у којем су били у претходној  години у складу са чланом 124. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16).

3. Студент који је у школској 2016/2017 години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, дужине студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.
Студент који не оствари право из става 1. у школској 2017/2018. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
У статусу самофинасирајућих студената могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2016/2017. години.
Студент са инвалидиететом и студент уписан по афирмативној мери који је у школској 2016/2017 години остварио најмање 36 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета.

4. Студенти који у школској 2016/2017. години нису остварили најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.300,оо динара, али не више од 28.000,оо динара.

5. Настава за студенте свих година основних студија почиње 09. октобра 2017. године. С обзиром на то да у наредном периоду треба да се обави рангирање и упис студената у школску 2017/2018. годину позивамо студенте да од 09. октобра крену са похађањем наставе да би могли уредно да извршавају предиспитне обавезе.

6. Упис на основне акдемске студије врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 11. до 27. октобра 2017. године.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Наталија Јовановић

Безбрижност свакодневног живота врло често могу да поремете изненадни и непредвиђени догађаји који се не могу спречити, а који могу угрозити нечије здравље, па чак и живот. Последице оваквих догађаја могу се ублажити финансијском подршком коју пружа осигурање.

У зависности од ваше делатности, препоручујемо вам да обезбедите сопствену сигурност или сигурност ваших запослених, деце/ученика/студента, клијената, чланова домаћинства или гостију са полисом осигурања лица од последица несрећног случаја.

Више информација: http://www.generali.rs/pravna_lica/zdravlje_i_nezgoda/osiguranje_od_nezgode.1016.html

Сва неопходна документација налази се у листи прилога.

У случају потребе, агенти Generali осигурања у Нишу доступни су на две локације и броја телефона радним данима од 8:30 до 16:30:

  • Синђелићев трг 26, 018/250-143
  • Николе Пашића 36, 018/535-605

Продужава се испитни рок Октобар 2 за студенте на докторским академским студијама до 16. октобра 2017. године.
Студенти могу да пријаве испите до 7. октобра 2017. у Служби за мастер и докторске студије.

Радне суботе Службе за мастер и докторске студије током септембра 2017. године

  • 02. 09. 16. и 30.

У складу са Одлуком о радном времену на Факултету у летњем периоду, обавештавамо студенте да ће пријава испита за септембарски испитни рок, на шалтерима, бити од 17. до 19. јула 2017. године, у времену од 10 до 13 сати.

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе износе 8.000,00 динара. Студент плаћа и републичку административну таксу у износу од 800,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 612017 (модел 97), као и износ од 800,00 динара на име Буџета Републике Србије на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме као у нацрту дипломе, назив факултета и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (МАС).

Обе уплатнице студенти треба да доставе служби за мастер и докторске студије у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Обавештавамо студенте свих нивоа студија (основне, мастер, докторске) да ће се електронска пријава испита за септембарски испитни рок обавити од 10. до 17. јула 2017. године.

Потребно је да студенти попуне евалуациони упитник пре пријаве испита.

Радне суботе Службе за мастер и докторске студије током септембра 2017. године

  • 02. 09. 16. и 30.

Центар за унапређење квалитета организује студентску евалуацију, у периоду од 15. до 24.05.2017. године, са студентима четврте године Основних академских студија. Студентима ће бити омогућено online попуњавање упитника преко студентског wеb сервиса. Потребно је да студенти попуне упитнике пре пријаве испита за јунски испитни рок. Студенти који немају отворен налог потребно јe да дођу и отворе налог у Рачунарском центру.

У оквиру ове евалуације студенти ће процењивати исходе студијских програма, квалитет уџбеника и библиотечких и информатичких ресурса, квалитет управљања факултетом, ненаставну подршку, простор и опрему на факултету, и сопствену улогу у процесу самовредновања.