Услови уписа у наредну годину ОАС 2023/2024.

Обавештења и активности  ::  среда, 4.10.2023.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21, 76/23), Препоруке Министарства просвете, науке и ехнолошког развоја број 612-00-01345/2/2020-06 од 18.09.2023. године, Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2023/2024. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје Обавештење о условима уписа у наредну годину основних академских студија у школској 2023/2024. години

1. Студентима који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а нису завршили ове студије по започетом наставном плану и програму и правилима студија најкасније до краја школске 2022/2023. године, односно до 30. септембра 2023. године, продужава се рок за завршетак студија најкасније до краја школске 2025/2026. године

Студентима којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком, односно троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, продужиће се рок за студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студирања за још једну годину.

2. Студенти који су у школској 2022/2023. години били у обновљеној четвртој години студија, а нису дипломирали до 31. октобра 2023. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају накнаду за поновни упис године према броју ЕСПБ бодова за предмете које уписују (у вредности бода од 1.500,00 динара), али не више од 28.000,00 динара.

Сви студенти уписани први пут у четврту годину основних академских студија школске  2022/2023. године који нису дипломирали до 31. октобра 2023. године, поново се уписују у четврту годину, у истом статусу у којем су били у претходној  години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21, 76/23), тако што самофинансирајући студенти плаћају накнаду за поновни упис године према броју ЕСПБ бодова за предмете које уписују (у вредности бода од 1.500,00 динара), али не више од 28.000,00 динара.

3. Студент који је у школској 2022/2023. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се за наредну годину студија у школској 2023/2024. години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2022/2023. години остварили најмање 36 ЕСПБ бодова имају право да се за наредну годину студија у школској  2023/2024. години финансирају из буџета.

4. Студент који не оствари право да се у школској 2023/2024. години финансира из буџета, наставља студије у статусу студента који се сам финансира.

У статусу самофинасирајућих студената у другу годину студија могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова, у трећу годину студија могу се уписати студенти са најмање 74 ЕСПБ бодова, а у четврту годину студија могу се уписати студенти са најмање 111 ЕСПБ бодова.

Студенти који студирају уз рад могу се уписати у статусу самофинансирајућег студента у школској 2023/2024. години: у другу годину студија уколико су у остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, у трећу годину студија уколико су остварили најмање 60 ЕСПБ, а у четврту годину студија уколико су остварили најмање 90 ЕСПБ. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.          

5. Студенти који поново уписују прву, другу или трећу годину студија плаћају накнаду за поновни упис године према броју ЕСПБ бодова за предмете које уписују (у вредности бода од 1.500,00 динара), али не више од 28.000,00 динара.

6. Упис у исту или наредну годину основних академских студија у школској 2023/2024. години врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 5. до 18. октобра 2023. године према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета.