Огласна табла: Обавештења и активности

 1. Пријава испита (ИСЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за јануарски испитни рок почиње у понедељак 8.1. и трајаће до уторка 16.1.2018. године;
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до петка 12.1.2018. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би уплату имали на е-индексу до уторка 16.1.2018. године;
 3. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Студенти који нису измирили школарину за претходну школску годину неће моћи да пријаве испите у јануарском иситном року, док не измире своје финансијске обавезе према Факултету.

Обавештавају се самофинасирајући студенти МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА да су приликом пријаве испита за јануарски испитни рок у обавези да измире школарину према утврђеној динамици (Одлука Савета Факултета број 177/1-3-01 од 24. маја 2017. године) и то:

 • студенти, уписани у првом уписном року  - измирене 3 рате школарине
 • студенти, уписани у другом уписном року  - измирене 2 рате школарине
 • студенти  који су обновили годину - измирене 2 рате школарине

Сви студенти прве и обновљене године биће у обавези да пријављују испите искључиво електронским путем.

На основу члана 79. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), члана 158 и 163. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), декан Филозофског факулета Универзитета у Нишу, дана 23.11.2017. године  донела је

О Д Л У К У
о организовању наставе у јесењем и пролећном семестру школске 2017/2018. године
на мастер и докторским студијама

Јесењи семестар
Настава на мастер и докторским студијама у јесењем семестру школске 2017/18. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак 6. новембра 2017. године, а завршава се у суботу 3. фебруара 2018. године.

Пролећни семестар
Настава на мастер и докторским студијама у пролећном семестру школске 2017/18. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак 26. фебруара 2018. године, а завршава се у четвртак 31. маја 2018. године.

Испитни рокови у школској 2017/2018. години:

 • Јануарски: од 5. фебруара до 24. фебруара 2018. године
 • Априлски: од 16. априла до 28. априла 2018. године
 • Јунски: од 4. јуна до 4. јула 2018. године
 • Септембарски: од 24. августа до 7. септембра 2018. године
 • Октобарски I: од 11. септембра до 21. септембра 2018. године
 • Октобарски II: од 25. септембра до 6. октобра 2018. године.

Након завршетка Акције добровољног давања крви, Завод за трансфузију крви Ниш, доставио је Служби за наставу и студентска питања књижице студената – давалаца крви.

Након акције у мају 2017.  достављене су књижице за следеће студенте:

 1. Илић З. Ђорђе
 2. Станојевић Б. Теодора
 3. Младеновић З. Наталија
 4. Митић С. Милијана
 5. Ћирић Н. Софија
 6. Стевановић Б. Млађан
 7. Јовановић Д. Јована
 8. Јеленић А. Александра

Накона акције у новембру 2017.  достављене су књижице за следеће студенте:

 1. Симић С. Даница
 2. Милошевић С. Анђела
 3. Митић А. Александар
 4. Васић Р. Мина
 5. Митић С. Олгица
 6. Петковић С. Вељко
 7. Милићевић И. Ања
 8. Николић С. Тијана
 9. Васиљевић С. Софија
 10. Васић С. Иван
 11. Тодоровић З. Марко
 12. Станковић С. Владимир

Књижице се могу преузети на шалтеру Службе, сваког радног дана у времену предвиђеном за рад са студентима.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17), Статута Факултета, Правилника о докторским академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2017/18. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о условима уписа студената докторских академских студија 

у школској 2017/2018. години

 

1. Студент који је у школској 2016/2017. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години  финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

 Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске  године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним  Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис докторске академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

За  упис године студент подноси следећу документацију:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.

 

2. Студент који не оствари право из става 1. у школској 2017/2018. години наставља студије  у статусу студента који се сам финансира.

 У статусу самофинансирајућих студената могу се уписати студенти са освојеним најмање 37 ЕСПБ бодова у школској  2016/2017. години

За  упис године студент подноси следећу документацију:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • доказ о уплати школарине за упис године, за самофинансирајуће студенте, у износу од 13000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Прва рата у износу од 13.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121041
 • доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.

 

3. Студент који у школској 2016/2017. години није остварио најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину како би задржао статус студента.

Студент који до краја треће године студија није завршио све обавезе предвиђене студијским програмом за трећу годину студија, поново уписује исту годину студија, односно обавезе и бодове које није завршио, како би задржао статус студента.

За  упис године студент подноси следећу документацију:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • накнаду за поновни упис године у висини броја бодова (2.170,00 динара по боду) за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара.
 • доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.

 

4. Упис године на докторским академским студијама обавиће се од 06.11.2017. до 08.11.2017. године.

 

5. Свечана подела индекса за студенте докторских академски студија уписаних у школску 2017/18. годину одржаће се 01.11.2017. године у 12,00 часова.

 

6. Настава за студенте докторских академских студија почиње 11.2017. године.

Обавештење доставити: декану Факултета, продеканима Факултета, секретару Факултета, Служби за мастер и докторске студије, Служби за опште и правне послове и објавити на Сајту Факултета.

 

 

 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Наталија Јовановић

Студенти мастер академских студија који у току школске 2016/2017. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.

Студентима мастер академских студија, уписаним 2015/2016. године, који нису положили све испите са мастер студија продужен је рок за завршетак студија за још једну школску годину до 31.10.2018. године.

Студент подноси следећу документацију:

 • Индекс
 • Два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
 • Накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1580,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара.
  Накнаду за поновни упис године  студенти плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
  Крајњи рок за измирење  накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада.
  Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе неће моћи да регулишу статус у школској 2017/2018. години.
  Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121028.
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.

ПОНОВНИ УПИС ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ ОД 23.10.2017. ДО 25.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12:00 ДО 14:30

 • Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2015/2016. године, који су положили све испите, а нису одбранили мастер рад продужава се рок за завршетак студија до 30.03.2018. године.

ОВЕРА ИНДЕКСА ОБАВИЋЕ СЕ ОД 23.10.2017. ДО 25.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12:00 ДО 14:30

Студенти мастер академских студија уписани 2014/2015. године, који  нису завршили мастер студије до 31.10.2017. године, треба да поднесу молбу Декану за поново стицање статуса студента.

Приликом подношења захтева за поновно стицање статуса студента, студент подноси:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
 • накнаду у износу од 10.000,00 динара за поновно стицање статуса студента, упис на нови студијски програм и признавање испита
 • уплата за осигурање студената од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106

СТУДЕНТИ ПОДНОСЕ МОЛБУ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПЕРИОДУ ОД 23.10. ДО 25.10.2017.

За упис семестра студент подноси:

1. Индекс

2. Два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)

3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћује се до краја месеца за текући месец.

4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
Сви самофинансирајући студенти којима је продужен рок за исплату школарине до 30. септембра 2017. године неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе.
Уплата школарине односно накнаде за поновни упис, врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212102.

6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”. Осигурање је обавезно.

 • ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 11.10.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ
 • СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ- ЛИСТИ И ТО У ПЕРИОДУ ОД 16.10.2017. ДО 27.10.2017. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ