Огласна табла: Мобилност студената

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA171-HED-000078197 и 2023-1-RS01-KA171-HED-000141384 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објавио је Конкурс за одлазну мобилност наставника у оквиру програма ЕRASMUS+ КА171.

Рок за пријаву је 5. јун 2024. године.

Више информација: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnika-u-okviru-programa-erasmus-ka171

Конкурс за мобилност троје наставника у сврху извођења наставе на универзитетима у Албанији и Грузији у оквиру програма Еразмус+ КА171 је објављен на веб страници Универзитета  https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnika-u-okviru-programa-erasmus-ka171 а рок за пријаву је 5. јун 2024. године.

Ircom Француска

Ircom Француска у школској 2024/2025. години нуди студентима, предавачима и истраживачима са Универзитета у Нишу:

Курсеве из хуманистичких наука и политичких наука на француском језику (на кампусу у Анжеу и у Лиону),

Семинаре из политичких наука на енглеском језику,

Француски као страни језик: почетни курс француског језика (програм у трајању од 3 недеље за студенте и професоре),

Курсеве из комуникације на француском језику,

Курсеве из међународне солидарности и социјалног рада на француском језику,

Недељу међународног наставног и истрачивачког рада,

Конверзацијски енглески.

Више информација потражите у прилогу.

Обавештавамо Вас да је Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Еразмус+ КА131, објавио конкурс за финансирану мобилност студената у сврху студирања и обављања стручне праксе у току зимског или летњег семестра 2024/25. године. Конкурс је објављен на веб страници Универзитета:https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-u-okviru-programa-erasmus-ka131-202403011358

Рок за пријаву на конкурс је 2. април 2024. године.

На основу члана 3. став 2. Споразума о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу закљученог – 15. октобра 2021. године,

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ објављује

КОНКУРС

ЗА ОБАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА АКАДЕМСКУ 2023/2024. ГОДИНУ 

са роком пријаве  на Конкурс до 15. јануара 2024. године

  1. Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу за обављање студентске стручне праксе у државним и другим органима имају студенти првог и другог степена студија на акредитованим студијским програмима који се изводе на факултетима Универзитета у Нишу.

  1. Облик, начин реализације и трајање студентске стручне праксе

            Стручна пракса се реализује у реалном окружењу изван високошколске установе, односно у државном или другом органу учеснику у програму стручне праксе.

            Листа државних и других органа у којима је могуће обавити студентску стручну праксу као и број места одређених за студенте саставни је део овог конкурса.

            Стручна пракса се реализује у току академске 2023/2024 године.

            Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), у складу са студијским програмом за стицање високог образовања.

            Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу.

            Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

            Факултет спроводи избор студената за похађање стручне праксе водећи рачуна о утврђеном броју студената за које је обезбеђено похађање стручне праксе у државном или другом органу и одређује сваком студенту ментора.

            Комисија коју именује ректор Универзитета утврђује коначну листу одабраних студената за обављање стручне праксе, коју доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе.

            3. Конкурсни рокови

            Универзитет у Нишу расписује заједнички конкурс за избор студената за похађање студентске стручне праксе – најкасније до 15. децембра 2023. године.

СТУДЕНТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРАКСЕ У ОКВИРУ ОВОГ ПРОГРАМА ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ СВОЈИМ ФАКУЛТЕТИМА У ПЕРИОДУ ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ ДО 15. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ.

            Факултети достављају Универзитету листу одабраних студената и решења о одређивању ментора за сваког студента најкасније до 24. јануара 2024. године.

            Комисја Универзитета утврђује заједничку листу за избор студената за похађање стручне праксе - најкасније до 31. јануара 2024. године.

            Универзитет у Нишу доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе, као и државном или другом органу списак одабраних студената за похађање стручне праксе у том органу, као и појединачне акте о упућивању студената на стручну праксу - најкасније до 9. фебруара 2024. године.

            Државни орган припрема и доставља универзитету план спровођења стручне праксе у органу јавне управе, најкасније до 1. марта 2024. године.

            Државни или други орган спроводи стручну праксу од 04. марта до 01. јула 2024. године, у складу са планом реализације стручне праксе.

4. Потврда о обављеној стручној пракси

            На основу података које води државни или други орган о похађању стручне праксе, издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор (Прилог 7).       

            Потврда се сачињава у четири примерка, по један примерак за студента и архиву државног или другог органа и два за архиву Универзитета.

 Прилог 2 - Преглед броја места по факултетима погледајте овде.

Универзитет у Нишу расписује заједнички конкурс за избор студената за похађање студентске стручне праксе. Студенти заинтересовани за обављање праксе у оквиру овог програма подносе пријаве својим факултетима у периоду од 15. до 25. децембра 2023. године.

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности KA131 (пројекти број 2022-1-RS01-KA131-HED-000064410 и 2023-1-RS01-KA131-HED-000119613)*, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс је отворен до 19. децембра 2023. године у 12:00 часова, а могу се пријавити запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу, и то за

  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
  • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Универзитета у Нишу да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средстава програма Erasmus+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Број сати држања наставе/стручног усавршавања - Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно. Најмање 8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље. Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно. У оквиру мобилности за стручно усавршавање је такође обавезно спровести радне активности у трајању од 8 сати недељно.

Трајање мобилности - Према правилима програма Erasmus+ КА131, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу ограничено у просеку на 6 дана, укључујући 2-5 радних дана и до 2 додатна дана за путовање (1 дан пре почетка и/или 1 дан по завршетку активности). У циљу рационалног коришћења средстава, учесницима ће по правилу бити одобраван 1 дан за путовање, а изузетно, уколико се мобилност спроводи на веома удаљеној дестинацији или постоји други оправдан разлог, Комисија може предложити да учеснику буду одобрена 2 дана за путовање.

Више информација: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka131-202311171124

Заинтересовани кандидати за курс кинеског језика се могу пријавити до 15. новембра 2023. године на мејл:  

Почетак курса је од 20. новембра 2023. године.

Обавештавамо Вас да је Универзитет у Нишу, у оквиру пројеката мобилности Еразмус+ КА171, објавио Конкурс за финансирану мобилност студената и наставника. Конкурс је објављен на веб страници Универзитета
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-i-nastavnika-u-okviru-programa-erasmus-ka171
а рок за пријаву је 30. новембар 2023. године.

Отворен конкурс за десету генерацију Европске школе дебате

Славимо мали јубилеј и бирамо десету генерацију полазника „Европске школе дебате”. ЕУ инфо мрежа и Отворена комуникација те позивају да се пријавиш и придружиш групи од преко 900 младих дебатера који су већ похађали овај програм и из њега понели најбоља искуства и стекли нове вештине.

Изабрани кандидати ће похађати радионице о вештини дебатовања, аргументацији, јавном наступу и функционисању Европске уније, европским институцијама као и процесу ЕУ интеграција.

На конкурс се могу пријавити искључиво средњошколци и студенти са територије Србије.

Три групе полазника у Београду, Нишу и Новом Саду похађаће укупно дванаест радионица, од новембра 2023. до марта 2024. Радионице ће се одржавати уживо и онлајн једном недељно, сваке суботе у трајању од 3 сата.

Предавања ће водити искусни тренери дебатних вештина који су освајали награде на дебатним такмичењима у Србији и иностранству.

Након радионица, полазници ће имати прилике да учествују у јавним дебатама широм Србије.

Конкурс је отворен до недеље, 15. октобра 2023. године. Пријаве се врше искључиво путем онлајн формулара.

Трочлани жири састављен од дебатних тренера вршиће избор нових кандидата Европске школе дебате.

Молимо све заинтересоване да одговорима у упитнику покажу своју мотивацију за учешће.

Сви подаци који буду унети у формулар биће коришћени само и искључиво за потребе конкурса и неће бити дељени са трећим лицима.

Уколико имате било које питање пишите нам на:

.

Европска школа дебате је пројекат који организују ЕУ инфо мрежа Европске уније и дебатна академска мрежа Отворена комуникација, уз подршку Делегације Европске уније. Циљ овог пројекта је едукација средњошколаца и студената о Европској унији, процесу европских интеграција и вештини дебатовања.

Школу дебате је у претходних девет година похађало више од 900 средњошколаца и студената из преко 30 градова широм Србије, а организовано близу 40 јавних дебата.

Страна 1 од 16