Огласна табла: Стипендије и кредити

Издавачка кућа Buybook ће поводом Шестог интернационалног фестивала књижевности "Bookstan", који се ове године одржава у периоду од 7. до 10. јула, доделити 20 стипендија за учешће у радионици књижевне критике.

Водитељ овогодишње радионице је Ненад Величковић, а тема је "Критика и књижевни занат", док је време одржавања од 4. до 10. јула 2021. године.

Позив и пријавни образац се налазе у прилогу.

Компанија Grammer System d.o.o. из Алексинца (https://www.grammer.com) расписала је конкурс за стручну праксу намењену студентима завршних година и онима који су скоро дипломирали (конкурс је у прилогу).

Граммер је у Србији присутан од 2007. године и превасходна делатност компаније у Алексинцу, где тренутно упошљавамо 1500 људи, је израда ентеријера за премијум класу возила.

С обзиром на то да ми константно ширимо своје пословање, верујем да ће ово бити сјајна прилика за младе људе и Ваше студенте.

Прилози

Фонд за младе таленте Републике Србије 14.12.2020. расписао је Конкурс за стипендирање до 1000 студената завршне године основних академских студија и до 500 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2020/2021. годину.

Све неопходне информације налазе се у PDF фајлу који можете преузети из листе прилога.

У прилогу је предлог ранг-листе за доделу кредита/стипендија за школску 2020/2021. годину са пратећом документацијом.

Студенти могу преузети пријаву за коришћење студентског кредита/стипендије (образац бр. 1а) у Финансијској служби Факултета, сваког радног дана од 12.00 до 14.00.

На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 45. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-26/2020-05  од 25.05.2020. године,

Министарство просвете,  науке и технолошког развоја расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

I   УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који  нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог, односно трећег степена студија  и  уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.

Студенти из  осетљивих друштвених група   

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања, од друге године студија, уколико нису губили годину током студија, без обзира на просечну оцену и ЕСПБ бодове.

Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студент, основних студија, приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у конкурсу и чине његов саставни део, и то:

–   ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),

– УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху  у претходним годинама студија (Образац бр. 2),

– два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а) и

– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).

Студент, који је био корисник студентске стипендије за школску 2019/2020. годину, приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија и

–  штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).

Студент, на студијама другог или трећег степена, приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

–   ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),

– УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху  у претходним годинама студија (Образац бр. 2),

– два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а), уколико до сада није користио студентску стипендију,

–  копију уверења о дипломирању на основним студијама и мастер студијама,

- доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа) којом се потврђује да није у радном односу и

–  штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

 Напред наведена документа, односно докази  морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

– Образац бр. 2 и Образац бр. 1а  – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса;

– доказ да није у радном односу – издаје надлежни орган за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.

Студенти из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и  документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

1. студенти без родитељско старања- потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или  извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,

3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

4. студенти са инвалидитетом  и студенти са хроничним болестима – потврду удружења студената са хендикепом, потврду удружења инвалида или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,

5. студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

6. избеглице и расељени студенти – потврду да студент има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави) и

7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од  деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко високошколске установе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

 

III   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. октобра 2020. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

 

IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Редослед пријављених студената за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:

1)успеха оствареног у претходном школовању и

2)ефикасности студирања.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 9 до10 бодова).

Ефикасност студирања исказује се бројем  ЕСПБ бодова,према години студија у коју је студент уписан, и то:

(1) за студенте који остваре 60 ЕСПБ – 3,50 бодова,

(2) за студенте који остваре 120 ЕСПБ – 4,00 бода,

(3) за студенте који остваре 180 ЕСПБ – 4,50 бодова,

(4) за студенте који остваре 240 ЕСПБ – 5,00 бодова и

(5) за студенте који остваре 300 ЕСПБ – 5,50 бодова.

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија).

Студенти се рангирају према укупном броју ЕСПБ бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

 

V  ПОСТУПАК

Студент за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Високошколске установе од 1. до 5. новембра 2020. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених студената (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса. 

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентске стипендије.

Сваки студент има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Студент подноси документовани приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Високошколска установа,  у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак студената који су поднели приговоре и доставља га са документацијом  Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства  или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели студентске стипендије за школску 2020/2021. годину на основу коначне ранг листе.

На основу одлуке министра о додели  студентске стипендије,  студент закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

 

VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.

Одобрена стипендија исплаћује се преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Студенту се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

                       

VII   КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2020/2021.

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2019/2020. годину, преко високошколске установе (достављен од стране овлашћене банке) добија (на своје име испуњен) образац – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2020/2021. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу добити на високошколским установама, 15 дана пре почетка конкурса.

 

Напомена:

Студент, који је био корисник студентске стипендије за школску 2019/2020. годину, а наредну годину је уписао са пренетим испитом из претходне године студија или с просечном оценом  мањом од 9,00 (девет) – може поднети пријаву за добијање студентског кредита, у складу с условима Конкурса за доделу студентских кредита, уз подношење ПРИЈАВЕ- Образац бр. 1а, Уверења о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр. 4) и два својеручно потписана Уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5), као и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).