Огласна табла: Стипендије и кредити

Обавештавају се студенти да се документација за коришћење студентског кредита (изјава жиранта, фотокопија личне карте жиранта и уредно попуњена меница) може предати Финансијској служби факултета сваког радног дана од 12:00 до 14:00.

На основу одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 115/17, 50/18, 54/18 и 84/18) расписује се конкурс за стипендирање до 950 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 410 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину.

Све неопходне информације налазе се у PDF фајлу у прилогу на дну ове стране.

Позивамо Вас на презентацију студија и програма стипендија Владе Републике Француске која ће се одржати на Филозофском факултету у четвртак 13. децембра 2018. године у 12:00 у Сали 204. Мобилност студената представља приоритет за Амбасаду Француске и Француски институт у Србији, као и програми намењени наставницима и истраживачима. Сваке године студентима из Србије додељује се око 50 стипендија за ниво мастер 2 и докторске студије.  Чекамо вас у што већем броју!

Подношење кандидатура:

Француски институт у Србији, Змај Јовина 11, 11 000 Београд

Услови и критеријуми налазе се на:

www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/

www.srbija.campusfrance.org

Прилози

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2018/2019. годину.

Све неопходне информације су на: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

 

Универзитет у Нишу објављује конкурс за стипендирање мобилности студената на Универзитету "Св. Климент Охридски".

Више информација у прилогу.

Обавештавамо вас да су следећи кандидати номиновани за учешће у летњој школи Мigration: Trauma in transition:

  1. Неда Каралејић,
  2. Немања Дељанин,
  3. Мила Мушкић,
  4. Милена Гојковић,
  5. Сандра Пешић,
  6. Даница Трајковић.

Студентима ће бити обезбеђено финансирање боравка на летњој школи у периоду од  21.9. до 28.9. 2018. године у Београду.

У прилогу се налази план летње школе.

Филозофски факултет у Сплиту од 11. до 13. октобра организоваће 5. Регионални студентски симпозијум друштвених и хуманистичких наука. Оригинални позив Организационог одбора налази се у наставку текста, а за више информација можете погледати прилог.


Obraćam Vam se u ime organizacijskog odbora 5. Regionalnog studentskog simpozija društvenih i humanističkih znanosti koji će se održati od 11. do 13. listopada 2018. u Splitu pod nazivom ‘’Znanstveni izazovi: normativnost i relativnost”. Simpozij se odvija u organizaciji Filozofskog fakulteta u Splitu, Hrvatskog filozofskog društva, Sveučilišne knjižnice u Splitu, Kluba mladih Split te udruga iTheom i Imaginacija – splitsko društvo sociologa te već godinama okuplja mlade iz regije i šire koji su spremni kritički promišljati i konstruktivno raspravljati o gorljivim društvenim problemima. Ove godine, svjesni položaja društveno – humanističkih, ali i prirodnih znanosti, odlučili smo se promišljati o znanosti te njenoj potrebi i ulozi u društvu.

Studenti će moći izlagati na hrvatskom i engleskom jeziku. Rok za slanje sažetaka je 1. kolovoza, a svi studenti će biti obaviješteni o prihvaćanju sažetaka. Hrana (ručak i večera) će biti osigurana svim izlagačima, dok će smještaj biti osiguran izlagačima koji ne žive u Splitu i na širem gradskom području. O informacijama vezanima za smještaj izlagači će biti obaviješteni putem e-adrese.

Ovim putem Vas molim da obavijest o simpoziju zajedno s pozivom proslijedite studentima i isti oglasite na svojim web stranicama. Sve potrebne informacije o simpoziju nalaze se u privitku.

LEONI је интернационална немачка компанија која најбољим студентима завршних година пружа могућност да се кроз програм "Студенста пракса ЛЕОНИ 2018" упознају са радом и радним окружењем унутар компаније и стекну своја прва практична искуства.

КOME JE НAMEЊEНA ПРAКСA?

Прaксa je нaмeњeнa студeнтимa кojи имajу врeмeнa дa сe oсмoчaсoвнo aнгaжуjу и у трajaњу oд мeсeц дaнa у пoтпунoсти пoсвeтe прoгрaму прaксe. Прoгрaм пoдрaзумeвa упoзнaвaњe сa зaдaцимa, рaдним oкружeњeм, пoслoвнoм eтикoм и свим другим прeднoстимa рaдa у вeликoj кoмпaниjи. 

MOЖETE УПOЗНATИ:

Сeктoр људских рeсурсa, кoнтрoлу квaлитeтa, инжeњeринг, IT сeктoр, сeктoр бeзбeднoсти и зaштитe нa рaду, сeктoр нaбaвкe, лoгистикe, сeктoр финaнсиja.

КO СВE MOЖE ДA СE ПРИJAВИ?

Нa кoнкурс сe мoгу приjaвити сви зaинтeрeсoвaни студeнти зaвршнe гoдинe oснoвних или мaстeр студиja Maшинскoг фaкултeтa, Eлeктрoнскoг фaкултeтa, Teхнoлoшкoг фaкултeтa, Фaкултeтa зaштитe нa рaду, Eкoнoмскoг фaкултeтa, Филoзoфскoг фaкултeтa, Висoкe тeхнoлoшкe шкoлe,  Грaђeвинскo - aрхитeктoнскoг фaкултeтa, кojи живe нa тeритoриjи Нишaвскoг и Toпличкoг oкругa.

Студeнтскa прaксa oдржaвaћe сe у фaбрикaмa у Нишу, Maлoшишту и Прoкупљу. Нaкoн зaвршeнe прaксe студeнти дoбиjajу писмo прeпoрукe кao и мoгућнoст зaпoслeњa.

Приjaву мoжeтe извршити прeкo линкa нa Facebook стрaници Leoni Wiring Systems Souteast doo нajкaсниje дo 18. jунa 2018.

Више информација: https://leoni.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=NIS000011&tz=GMT%2B02%3A00

Поводом позива за подношење пријава за стипендије Московског државног института међународних односа (МГИМО) при МИП-у Руске Федерације, овим путем вас обавештавамо да држављани Републике Србије могу конкурисати за две стипендије за прву годину студија.

Више информација о конкурсу могу се наћи на сајту: https://mgimo.ru/. Рок за пријављивање је 1.6.2018.

Достављање документације на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Немањина 22-26 Сектор за високо образовање, спрат 5, канцеларија 5, крило Б са назнаком: За конкурс „Московски државни институт међународних односа при МИП-у Руске Федерације“.

Номиновани кандидати полажу тестове из руског језика 06.07.2018. године, а из другог страног језика 10.07.2018. године на МГИМО.