Израда дипломе за студенте основних и мастер академских студија

Обавештења и активности  ::  среда, 13.3.2024.

Овај чланак садржи прилоге.

Трошкови израде дипломе за студенте основних и мастер студија уплаћују се  на жиро рачун Универзитета у Нишу бр. 840-1707666-88, са позивом на број 40-2024 (модел 97), износ накнаде видети на сајту Универзитета у Нишу, Правилник о изменама и допунама Правилника о накадама трошкова на Универзитету у Нишу, члан 7.
https://www.ni.ac.rs/dokumenti?task=download.send&id=5429&catid=335&m=0

Износ од 2000,00 динара  уплатити на жиро рачун Филозофског факултета 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, сврха уплате Припрема и обрада података за израду дипломе. Одлука о ценама услуга које пружа Филозофски факултет у Нишу, члан 3. https://docs.google.com/document/d/1pDzvUzlxGYBef8zoD7rlwbpW1PQ4TRPZ/edit

Износ од  1000,00 динара уплатити на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97), сврха уплате Буџет Републике Србије.

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Уплатнице се достављају Служби за наставу и студентска питања и то:

  • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
  • за завршене МАС (канцеларија број 104 на првом спрату)

Уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.