Услови уписа у школску 2019/2020. годину за студенте докторских академских студија

Обавештења и активности  ::  понедељак, 28.10.2019.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2019/20. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа студената докторских академских студија
у школској 2019/2020. години

1. Студентима докторских академских студија којима је истекао Законом о високом образовању прописани рок за завршетак студија (у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма) омогућава се да на лични захтев у школској 2019/2020. години задрже статус студената без уписа на нови студијски програм.
Студенти приликом уписа плаћају накнаду за поновни упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 2.170,оо, али не више од 40.000,оо динара.

2. Студент који је у школској 2018/2019. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис докторске академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије. У оквиру увећане квоте за упис студената у наредну годину студија рангирају се студенти свих студијских програма докторских академских студија који већ нису рангирани у оквиру својих студијских програма.

3. Студент који не оствари право да се у школској 2019/2020. години финансира из буџета наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
У статусу самофинансирајућих студената могу се уписати студенти са освојеним најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2018/2019. години
Студенти који студирају уз рад могу се уписати у школску 2019/2020. годину са остварених 30 ЕСПБ бодова у статусу самофинансирајућег студента. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.
Студент који у школској 2018/2019. години није остварио потребан број ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћа накнаду у висини броја бодова за предмете и обавезе које уписује, али не више од 40.000,00 динара.
Студенти уписани у трећу годину докторских академских студија школске 2018/2019. године који нису одбранили докторску дисертацију до 31. октобра 2019. године, поново се уписују у трећу годину, у истом статусу у којем су били у претходној години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19).
Студент који до краја треће године студија није завршио све обавезе предвиђене студијским програмом за трећу годину студија, поново уписује исту годину студија, односно обавезе и бодове које није завршио, како би задржао статус студента.

Упис године обавиће се од 30. и 31. октобра 2019. године од 12,00 до 15,00.

За упис године студент подноси следећу документацију:

  • индекс
  • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
  • Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду у висини броја бодова (2.170,00 динара по боду) за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара.
    Доказ о уплати школарине за упис године, за самофинансирајуће студенте, у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Прва рата у износу од 13.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121041
  • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
  • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу, како би задржали статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.