Услови уписа у школску 2019/2020. годину за студенте мастер академских студија

Обавештења и активности  ::  понедељак, 28.10.2019.

На основу члана 102. 103. и 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), Статута Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2019/20. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа на мастер академскe студијe
за школску 2019/2020. годину

1. Студентима мастер академских студија којима је истекао Законом о високом образовању прописани рок за завршетак студија (у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма) омогућава се да у школској 2019/2020. години задрже статус студената без уписа на нови студијски програм.
Студенти из става 1. тачке 2. приликом уписа плаћају накнаду за поновни упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,00, али не више од 35.000,00 динара

2. Студенти уписани на мастер академске студије школске 2018/2019. године који не одбране мастер рад до 30. новембра 2019. године, поново се уписују у прву годину, у истом статусу у којем су били у претходној години

3. Студенти уписани на мастер академске студија школске 2018/2019. године који у току школске 2018/2019. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.
Приликом подношења захтева за поновно стицање статуса студента, студент подноси:

  • индекс
  • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
  • накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1.316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара.
    Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
    Крајњи рок за измирење накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада. Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121028.
  • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
  • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу.

Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе из претходног периода неће моћи да регулишу статус у школској 2019/2020. години.

4. Поновни упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. и 31. октобра 2019. године.