Услови уписа у школску 2019/2020. годину

Обавештења и активности  ::  понедељак, 7.10.2019.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01567/2019-06 од 27.09.2019. године, Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2019/20. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа у школску 2019/2020. годину

 

1. Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а нису одслушали четврту годину, треба да поднесу захтев за упис на нови акредитовани студијски програм.
Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а одслушали су четврту годину, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму и правилима студија најкасније до краја школске 2020/2021. године, односно до 30. септембра 2021. године.

2. Студенти који су у школској 2018/2019. години били у обновљеној четвртој години студија, а нису дипломирали до 31. октобра 2019. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара, као и надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет.
Сви студенти уписани у четврту годину основних академских студија школске 2018/2019. године који нису дипломирали до 31. октобра 2019. године, поново се уписују у четврту годину, у истом статусу у којем су били у претходној години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19) тако што самофинансирајући студенти плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара. Надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет плаћају сви студенти без обзира на статус.

3. Студент који је у школској 2018/2019 години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској 2019/20120. години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.
Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2018/2019 години остварили најмање 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској 2019/20120. години финансирају из буџета.

4. Студент који не оствари право из става 1. тачке 3. да се финансира из буџета у школској 2019/2020. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
У статусу самофинасирајућих студената у наредну годину студија могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова.
Студенти који студирају уз рад могу се уписати у школску 2019/2020. годину са остварених 30 ЕСПБ бодова у статусу самофинансирајућег студента. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.

5. Студенти који поново уписују исту годину студија плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

6. Настава за студенте свих година основних студија почиње 8. октобра 2019. године. С обзиром на то да у наредном периоду треба да се обави рангирање и упис студената у школску 2019/2020. годину позивамо студенте да од 8. октобра крену са похађањем наставе да би могли уредно да извршавају предиспитне обавезе.

7. Упис на основне акдемске студије у школску 2019/2020. годину врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 09. до 25. октобра 2019. године.