Обавештење о условима уписа студената докторских академских студија

Обавештења и активности  ::  понедељак, 29.10.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа студената докторских академских студија
за школску 2018/2019. годину

Студент који је у школској 2017/2018. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у
Нишу о рангирању студената за упис докторске академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

Студент који не оствари право из става 1. у школској 2017/2018. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.

У статусу самофинансирајућих студената могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години.

Студент који у школској 2017/2018. години није остварио најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћа накнаду у висини броја бодова за предмете и обавезе које уписује, али не више од 40.000,00 динара.

Студент који до краја треће године студија није завршио све обавезе предвиђене студијским програмом за трећу годину студија, поново уписује исту годину студија, односно обавезе и бодове које није завршио, како би задржао статус студента.

Упис године обавиће се од 5.11. до 7.11. 2018. године.

За упис године студент подноси следећу документацију:

  • индекс
  • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
  • Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду у висини броја бодова (2.170,00 динара по боду) за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара. Доказ о уплати школарине за упис године, за самофинансирајуће студенте, у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Прва рата у износу од 13.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121041
  • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
  • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу, како би задржали статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.