Услови уписа на мастер академске студије у школској 2018/2019.

Обавештења и активности  ::  петак, 19.10.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

На основу члана 102. 103. и 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа на мастер академске студије
у школској 2018
/2019. години

1. Студенти уписани на мастер академске студије до 2015/2016. године, који нису завршили мастер студије, треба да поднесу молбу декану Факулета за упис и поново стицање статуса студента.
Подношење захтева за поновно стицање статуса студента обавиће се 22. 23. и 24. октобра у времену од 12 до 14 сати. Уз захтев студент подноси:

 • индекс
 • накнаду у износу од 10.000,оо динара за поновно стицање статуса студента, упис на нови студијски програм и признавање испита.

      Након доношења решења Декана Факултета о одобравању поновног стицања статуса студента, студент подноси следећа документа:

 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • две фотографије димензија 3,5 x 4,5
 • индекс (добија се у служби)
 • уплату за осигурање студената од 200,оо динара у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106
 • накнаду за упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,оо, али не више од 35.000,оо динара.
 • упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. 31. октобра и 01. новембра  2018. године.
 • Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се    прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.

2. Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2015/2016. и 2016/2017. године, продужава се рок за завршетак студија за још једну школску годину до 31.10.2019. године.
Студенти из тачке 2. ове одлуке приликом уписа плаћају накнаду за поновни упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,оо, али не више  од 35.000,оо динара.

3. Студенти уписани на мастер академске студија школске 2017/2018. године који у току школске 2017/2018. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.
Приликом подношења захтева за поновно стицање статуса студента, студент подноси:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1.316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара. Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец. Крајњи рок за измирење накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада. Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121028.
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
 • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу.

Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе из претходног периода неће моћи да регулишу статус у школској 2018/2019. години.

4. Поновни упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. октобра, 31. октобра и 1. новембра 2018. године.

5. Свечана подела индекса за студенте мастер студија уписаних у школску 2018/19. годину одржаће се 31.10.2018. године.

6. Настава за студенте мастер академских студија почиње 05.11.2018. године.