Обавештење о условима уписа у школску 2018/2019. годину

Обавештења и активности  ::  четвртак, 4.10.2018.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа у школску 2018
/2019. годину

1. Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а нису одслушали четврту годину, треба да поднесу захтев за прелазак на нови акредитовани студијски програм.
Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а одслушали су четврту годину, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму и правилима студија најкасније до краја школске 2018/2019. године, односно до 30. септембра 2019. године.

2. Студенти уписани у прву годину основних академских студија школске 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. године а нису дипломирали до 30. септембра 2018. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара, као и надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет.
Студенти четврте године уписани у прву годину основних академских студија школске 2014/2015. године који нису дипломирали до 30. септембра 2018. године, поново се уписују у четврту годину, у истом статусу у којем су били у претходној години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС 88/17, 72/18) тако што самофинансирајући студенти плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара. Надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет плаћају сви студенти без обзира на статус.

3. Студент који је у школској 2017/2018 години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

4. Студент који не оствари право из става 1. у школској 2018/2019. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
У статусу самофинасирајућих студената могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години.
Студент са инвалидитетом и студент уписан по афирмативној мери који је у школској 2017/2018 години остварио најмање 36 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета.
Студенти који студирају уз рад могу се уписати у школску 2018/2019. годину са остварених 30 ЕСПБ бодова у статусу самофинансирајућег студента. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.

5. Студенти који у школској 2017/2018. години нису остварили најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

6. Настава за студенте свих година основних студија почиње 09. октобра 2018. године. С обзиром на то да у наредном периоду треба да се обави рангирање и упис студената у школску 2018/2019. годину позивамо студенте да од 09. октобра крену са похађањем наставе да би могли уредно да извршавају предиспитне обавезе.

7. Упис на основне акдемске студије врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 09. до 26. октобра 2018. године.