Обавештење о условима уписа на ДАС у школској 2021/2022. години

Обавештења и активности  ::  четвртак, 7.10.2021.
 1. Студенти који су школске 2020/2021. године били у обновљеној трећој години студија и до 30. новембра 2021. године не испуне услове за одбрану докторске дисертације, поново уписују исту годину студија, у статусу самофинансирајућег студента.
 2. Студенти први пут уписани у трећу годину студија, школске  2020/2021. године, који не испуне услове за одбрану докторске дисертације до 30. новембра 2021. године, поново се уписују у трећу годину студија, у истом статусу у којем су били у претходној  години, у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21).
 3. Студент који је у школској 2020/2021. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у школској 2021/2022. години упише у наредну годину студија у статусу студента који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
  Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис студената на докторске академске студије у статусу студенaта чије се студије финансирају из буџета Републике Србије. У оквиру увећане квоте за упис студената у наредну годину студија рангирају се студенти свих студијских програма докторских академских студија који већ нису рангирани у оквиру својих студијских програма.
 4. Студент који не оствари право да се у школској 2021/2022. години финансира из буџета наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
  У статусу самофинансирајућих студената у другу годину студија, могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова, у трећу годину студија могу се уписати студенти са најмање 74 ЕСПБ бода.
  Студенти који студирају уз рад могу се уписати у статусу самофинансирајућег студента у школској 2021/2022. години; у другу годину студија уколико су остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, у трећу годину студија, уколико су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.
 5. Студенти који поново уписују прву, другу или трећу годину студија плаћају накнаду за поновни упис године према броју ЕСПБ бодова за предмете које уписују (у вредности бода од 2.170,00 динара), али не више од 40.000,00 динара.     
 6. Упис у исту или наредну годину докторских академских студија у школској 2021/2022. години ће се обавити према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета.