Услови, процедура и распоред уписа у наредну годину ОАС, школска 2020/2021. година

Обавештења и активности  ::  четвртак, 1.10.2020.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01345/2020-06 од 18.09.2020. године, Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2020/21. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје Обавештење о условима уписа у наредну годину основних академских студија у школској 2020/2021. години

1. Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а нису одслушали четврту годину, треба да поднесу захтев за упис на нови акредитовани студијски програм.

Студенти који су уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, а одслушали су четврту годину, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму и правилима студија најкасније до краја школске 2020/2021. године, односно до 30. септембра 2021. године.

2. Студенти који су у школској 2019/2020. години били у обновљеној четвртој години студија, а нису дипломирали до 31. октобра 2020. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.

Сви студенти уписани први пут у четврту годину основних академских студија школске  2019/2020. године који нису дипломирали до 31. октобра 2020. године, поново се уписују у четврту годину, у истом статусу у којем су били у претходној  години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), тако што самофинансирајући студенти плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.

3. Студент који је у школској 2019/2020. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се за наредну годину студија у школској 2020/2021. години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2019/2020. години остварили најмање 36 ЕСПБ бодова имају право да се за наредну годину студија у школској  2020/2021. години финансирају из буџета.

4. Студент који не оствари право да се у школској 2020/2021. години финансира из буџета, наставља студије у статусу студента који се сам финансира.

У статусу самофинасирајућих студената у другу годину студија могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова, у трећу годину студија могу се уписати студенти са најмање 74 ЕСПБ бодова, а у четврту годину студија могу се уписати студенти са најмање 111 ЕСПБ бодова.

Студенти који студирају уз рад могу се уписати у статусу самофинансирајућег студента у школској 2019/2020. години: у другу годину студија уколико су у остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, у трећу годину студија уколико су остварили најмање 60 ЕСПБ, а у четврту годину студија уколико су остварили најмање 90 ЕСПБ. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.         

5. Студенти који поново уписују прву, другу или трећу годину студија плаћају накнаду за поновни упис године према броју ЕСПБ бодова за предмете које уписују (у вредности бода од 1.300,00 динара), али не више од 28.000,00 динара.

6. Упис у исту или наредну годину основних академских студија у школској 2020/2021. години врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 07. до 23. октобра 2020. године према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета и на огласним таблама.

 

Неопходна документација

1. Индекс

2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају са https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci одштампани обострано)

3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћују се до краја месеца за текући месец.

4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
Накнаду студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на  жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).
Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.

6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.
Осигурање је ОБАВЕЗНО за све студенте и прилком уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.

7. Све потврде о статусу у школској 2020/2021. години издаваће се искључиво на следећи начин:
Образац за изадавање потврда о статусу студента преузима се  са сајта факултета (https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci). Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне, и образац приложи са осталом документацијом за упис.

 

Распоред уписа

Због актуелне епидемиолошке ситуације и у циљу смањења гужве на шалтерима, а поштујући епидемиолошке мере које доносе Кризни штаб и Влада Републике Србије, упис студената ће се одвијати према динамици објављивања ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ-ЛИСТИ на студентском порталу Филозофског факултета за сваку студијску групу појединачно.

Предаја докумената за упис
у времену од 10 до 13 сати
Преузимање индекса и потврда
у времену од 12 до 14 сати
7.10.2020. упис у II годину 8.10.2020.
8.10.2020. упис у II годину  12.10.2020.
9.10.2020. упис у II годину  12.10.2020.
12.10.2020. упис у III годину, обнова I, II и III године 14.10.2020.
13.10.2020. упис у III годину, обнова I, II и III године  15.10.2020. 
14.10.2020. упис у III годину, обнова I, II и III године  16.10.2020.
15.10.2020. упис у IV годину (први пут) 19.10.2020.
16.10.2020. упис у IV годину (први пут) 20.10.2020.
19.10.2020. поновни упис IV године – продужена година 21.10.2020.
20.10.2020. поновни упис IV године – продужена година 22.10.2020.
21.10.2020. поновни упис IV године – продужена година 23.10.2020.
22.10.2020. регулисање статуса за оне који се нису јавили према распореду 23.10.2020.
23.10.2020. регулисање статуса за оне који се нису јавили према распореду 26.10.2020.

 

Студенти који аплицирају за студентски кредит/стипендију своју документацију моћи ће да предају искључиво након завршеног уписа у периоду од 26. до 29. октобра 2020. године у времену од 12 до 14 сати.

Управа факултета апелује на све студенте да се поштовањем динамике и распореда уписа и издавања потврда још једном покаже висок степен друштвене одговорности и бриге за сопствено и колективно здравље