Обавештење о поступку израде диплома o завршеним основним академским и мастер академским студијама

Обавештења и активности  ::  среда, 15.1.2020.

Трошкови израде дипломе и додатка дипломи износе 8.000,00 динара. Такође, плаћа се и републичка административна такса у износу од 840,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 522020 (модел 97).

Износ од  840,00 динара уплатити на жиро рачун Буџета Републике Србије број  840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Обе уплатнице достављају се Служби за наставу и студентска питања и то:

  • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
  • за завршене МАС (канцеларија 205 на другом спрату)

Обе уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.