Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2020/2021. годину

Стипендије и кредити  ::  уторак, 6.10.2020.

Овај чланак садржи прилоге.

На основу члана 10. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 33. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-25/2020-05 од 25.05.2020. године,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

I  УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских кредита, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су први пут уписани у зимски семестар студија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.  

На конкурс се могу пријавити студенти I године основних академских и основних струковних студија (основних студија) који су први пут уписали први семестар и студенти од II до V (и VI) године основних студија.

Студенти из  осетљивих друштвених група   

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број студентских кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

II    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студент, основних академских и основних струковних студија (основних студија), приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),

– УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху  у претходним годинама студија (Образац бр. 2),

– УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4),

– два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентском кредиту (Образац бр. 5) и

– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).

Студент, који је био корисник студентског кредита за школску 2019/2020. годину, приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у  конкурсу и чине његов саставни део, и то:

– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија,

– УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4) и

– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).       

Напред наведена документа, односно докази  морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

– Образац бр. 2 и Образац бр. 1а  – оверава високошколска установа и

– Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта, родитеља или старатељa,  односно студента, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице у назначеном периоду.

Студенти из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

1. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице родитеља,

2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или  извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,

3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

4. студенти са инвалидитетом  и студенти са хроничним болестима – потврда удружења студената са хендикепом, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,

5. студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

6. расељени студенти – потврду да  студент има статус расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице и расељена лица са територије општине на којој борави) и

7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од  деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко високошколске установе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

 

III    РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. октобра 2020. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

 

IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Редослед пријављених студената за доделу студентског кредита утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха у завршном разреду средње школе – за студенте I године студија, односно успеха из претходно завршених година студија- за студенте осталих година студија, 

– остварених ЕСПБ бодова  из претходног школовања,

– ефикасности студирања и

2) социјално-економског статуса породице и

3) припадност осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице студента, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године.          

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех  у завршном разреду средње школе, за студенте I године студија – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у завршном III односно  IV разреду средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова) и додаје  4,50 бодова,

 2) успех из претходно завршених година студија, за студенте осталих година студија – исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања и

3) ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова према години студија у коју је студент  уписан, и то:

(1) за студенте који остваре до 60 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/60x2

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2 = корективни фактор),

(2) за студенте који остваре до 120 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/120x2,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2,5 = корективни фактор),

(3) за студенте који остваре до 180 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/180x3

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3 = корективни фактор),

(4) за студенте који остваре до 240 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/240x3,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3,5 = корективни фактор) и

(5) за студенте који остваре до 300 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/300x4

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 4 = корективни фактор).

Студент који није постигао максималну ефикасност током  студија нема право на бодове по том основу.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента за период јануар –јун, у нето износу, текуће године, и то:

1) до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији –  2,00 бода,

2) од 20 % до 40 %  просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 1, 00 бод и

3) више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентског кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

 

V  ПОСТУПАК

Студент, за добијање студентског кредита подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном конкурсом.

Високошколске установе од 1. до 5. новембра 2020. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених студената (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.   

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентског кредита.

Сваки студент има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам  (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг-листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Студент подноси документован приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Високошколска установа, у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак студената који су поднели приговоре и доставља га са документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели студентског кредита за школску 2020/2021. годину на основу коначне ранг-листе.

На основу одлуке министра о додели  студентског кредита,  студент закључује уговор о кредиту с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем, отплатом кредита и ослобађањем од обавезе враћања примљеног студентског кредита.

Сваки студент, корисник студентског кредита, дужан је да обезбеди менично покриће одобрене исплате студентског кредита, односно да достави преко високошколске установе на којој студира,  потписану меницу с ИЗЈАВОМ жиранта (Образац бр. 6), коју добија на својој високошколској установи, најкасније до почетка одобрене друге исплате кредита за текућу школску годину, уз штампане податке са електронске личне карте или копију важеће личне карте (без чипа) жиранта.

 

VI    ИСПЛАТА КРЕДИТА

Студенту се исплаћује студентски кредит у 10 једнаких месечних рата.

Одобрени кредит исплаћује се преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Студенту се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије

 

VII   КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2020/2021.

Студент који је био корисник студентског кредита за школску 2019/2020. годину, преко своје високошколске установе (достављен од стране овлашћене банке) добија (на своје име испуњен) образац – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2020/2021. годину, уз подношење осталих докумената наведених у Конкурсу.

Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу добити на високошколским установама, 15 дана пре почетка конкурса.

Напомена:

Студент, који је био корисник студентске стипендије за школску 2019/2020. годину, а наредну годину је уписао са пренетим испитом из претходне године студија или са просечном оценом  мањом од 9,00 (девет) – може поднети пријаву за добијање студентског кредита, у складу са условима Конкурса за доделу студентских кредита, уз подношење ПРИЈАВЕ- Образац бр. 1а, Уверења о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр. 4), два својеручно потписана Уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5), као и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).  

Студент, који је био корисник студентског кредита за школску 2019/2020. годину, а наредну годину је уписао са просечном оценом најмање 9,00 (девет) и положеним свим испитима из претходних година студија – може поднети пријаву за добијање студентске стипендије, у складу са условима Конкурса за доделу студентских стипендија, уз подношење ПРИЈАВЕ- Образац бр. 1а, два својеручно потписана Уговора о студентској стипендији (Образац бр. 5а), као и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).